Sisustussuunnittelutoimisto Dejlig Helsinki

Sisustussuunnittelutoimisto Dejligin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Sisustussuunnittelutoimisto Dejligin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Sisustussuunnittelutoimisto Dejlig
Laivanvarustajankatu 5 LH 42
00140 Helsinki
Y-tunnus: 2763591-1

2. Yhteyshenkilö

Tiina Hautala
tiina@dejlig.fi
040 737 0795

3. Rekisterin nimi

Sisustussuunnittelutoimisto Dejligin asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

Rekisteriin kerätyt tiedot säilytetään tilinpäätöksessä määrätyn dokumenttien säilytysajan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot.

6. Evästeet

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla käytetään evästeitä parantamaan sivuston käytettävyyttä ja toimivuutta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta joko rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta täytettävällä lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriä päivitetään asiakassuhteiden edetessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).